Regulamin

Postanowienia ogólne

Agencja reklamowa działająca pod adresem https://ofertareklamy.pl/ prowadzona jest przez WebArt Iwona Bączek 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3/72, NIP 7561957153.
Korzystanie ze strony internetowej agencji możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
● Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
● Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
● Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
● Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
● Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,

Warunki współpracy
1. Warunki wstępne.

1. Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez WebArt Iwona Bączek. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Warunki wskazane przez Zamawiającego w jego zamówieniach realizowane będą wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną pisemnie zaakceptowane przez WebArt Iwona Bączek

2. Oferty i zamówienia.

1. Oferta zamieszczona na stronie https://ofertareklamy.pl/ stanowi zaproszenie do rokowań w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do którego stosuje się warunki poniższe.
2. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez WebArt Iwona Bączek
3. WebArt Iwona Bączek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji cennika i katalogu na swojej stronie www.
4. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej jak i emailowej jednakże muszą zawierać: pełną nazwę firmy, numer NIP, dokładny adres, adres dostawy, numer faksu i telefonu, e-mail, imię i nazwisko osoby prowadzącej zlecenie ze strony Zamawiającego.
5. Firmy składające zamówienia po raz pierwszy zobowiązane są do przesłania aktualnych dokumentów uwiarygodniających (NIP, Regon, Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).
6. W zamówieniu należy podać symbol zamawianego towaru i jego opis.
7. WebArt Iwona Bączek zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy.
8. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy WebArt Iwona Bączek , do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
9. Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do WebArt Iwona Bączek mogą spowodować odmowę przyjmowania kolejnego zamówienia, a nawet do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji do momentu uiszczenia zaległych należności.
10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w “REGULAMINIE” chyba, że ustalono inaczej na piśmie.

3. Ceny.

1. Wyrażone w Katalogu (cenniku) ceny towarów nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Ceny katalogowe nie obejmują kosztów:
– nadruku
– tłoczenia
– grawerowania
– przygotowalni
– pakowania
– przesyłki.
3. Ceny publikowane na stronie internetowej https://ofertareklamy.pl/  muszą zostać potwierdzone przez WebArt Iwona Bączek. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w opisach dostarczonych przez dostawców zewnętrznych.

4. Rezygnacja z zamówienia.

1. WebArt Iwona Bączek akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja zostanie doręczona WebArt Iwona Bączek najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionego towaru, pod warunkiem zwrotu przez Zamawiającego wszystkich poniesionych przez WebArt Iwona Bączek przy realizacji zamówienia kosztów.
2. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zamówiony towar został wyprodukowany lub zostały zakupione materiały do jego produkcji, wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.
3. Produkty oznakowane nie podlegają zwrotowi.

5. Opakowanie.

1. WebArt Iwona Bączek zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów. Wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. Towar sprzedawany jest wyłącznie w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach.

6. Dostawa.

1. Zamówiony towar odbierze Zamawiający z siedziby SWebArt Iwona Bączek lub zostanie on wysłany za pośrednictwem firm wysyłkowych pod wskazany adres na koszt Zamawiającego.
2. W przypadku zamówienia o wartości wyższej od 4000,00 zł netto koszt przesyłki pokrywa WebArt Iwona Bączek
3. WebArt Iwona Bączek zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów, jak również możliwość dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.
4. W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi ilościami towarów w opakowaniu WebArt Iwona Bączek zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości do minimalnych ilości towaru w opakowaniu oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających ilość faktycznie wysłanego towaru.
5. WebArt Iwona Bączek ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko do wysokości jego wartości.
6. WebArt Iwona Bączek zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności przysługujących WebArt Iwona Bączek
7. Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie należy odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić WebArt Iwona Bączek.

7. Płatności.

1. Zapłata należności za zamówiony towar następuje w sposób i w terminie wskazanym na fakturze.
2. Realizację zamówień z nadrukiem, tłoczeniem lub grawerowaniem WebArt Iwona Bączek może uzależnić od wpłacenia uzgodnionej zaliczki.
3. W przypadku przekroczenia terminu płatności WebArt Iwona Bączek przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie i obciążenia Zamawiającego ewentualnymi kosztami upomnień.

8. Reklamacje.

1. Sprawdzenie, czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji spoczywa na Zamawiającym.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie WebArt Iwona Bączek. Powiadomienie takie nie może być wysłane później niż w 7 dniu od dnia odbioru zamówionego towaru.
3. W przypadku niezgodności dostawy z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, firma WebArt Iwona Bączek. zobowiązana jest do uzupełnienia braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
4. WebArt Iwona Bączek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w Katalogu (cenniku) a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.
5. Z chwilą dalszej odsprzedaży zamówionych artykułów przez Zamawiającego, firma WebArt Iwona Bączek zostaje zwolniona z odpowiedzialności za błędy w dostawie i wady artykułów.
6. WebArt Iwona Bączek nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności WebArt Iwona Bączek
7. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na własny koszt lub dostarczenie osobiście, załączając pisemny opis wady produktu oraz swoje dane i nr zamówienia.

9. Znakowanie.

1. Firma WebArt Iwona Bączek wykonuje również znakowanie na towarach powierzonych.
2. Kolory nadruków powinny być podane w skali PANTONE.
3. Cena nadruku nie obejmuje kosztów demontażu/montażu niektórych artykułów.
4. Materiały do druku powinny być przesyłane w plikach graficznych, w postaci wektorowej, Ilustrator lub Corel w wersji do 9 włącznie, a czcionki zamienione na krzywe.
5. Dodatkowe prace nad przesłanymi materiałami (obróbka logo, wprowadzanie zmian, itp.) wyceniane będą indywidualnie wg stawki godzinowej gdzie 1h = 50 zł/netto.
6. Przed uruchomieniem produkcji Zamawiający zaakceptuje projekt nadruku wraz z wizualizacją oraz w uzasadnionych przypadkach próbki produkcyjne. Próbki produkcyjne wykonywane na życzenie Zamawiającego mogą zostać wykonane odpłatnie.
7. Terminy realizacji zamówień na artykuły z nadrukiem wymagają potwierdzenia w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
8. Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania i uruchomienia produkcji i wykonania zlecenia jak: klisze, sita oraz matryce pozostają własnością firmy WebArt Iwona Bączek.

10. Umowne prawo odstąpienia .

1. WebArt Iwona Bączek przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo odstąpienia w całości lub w części od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło to potwierdzenie. Z tytułu odstąpienia od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego, stosownie do postanowień art. 7.2. powyżej.
2. W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionego towaru w terminie wskazanym w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub innym uzgodnionym terminie, WebArt Iwona Bączek uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej będącej równowartością brutto zamówionego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tej kary umownej. Zapłata kary umownej, nie pozbawia WebArt Iwona Bączek prawa dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

11. Częściowe wykonanie zamówienia.

1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionego przez niego towaru. WebArt Iwona Bączek zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.
2. W przypadku niewykonania przez WebArt Iwona Bączek zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez WebArt Iwona Bączek zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w odpowiedniej części, o ile kwota wpłaconej zaliczki przewyższała wartość zrealizowanej części zamówienia. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec WebArt Iwona Bączek jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze.
3. W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia lub umowy.

Ochrona danych osobowych
1. Administrator danych osobowych

1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych osobowych, podanych przez Klienta w ramach składania Zamówienia, jest WebArt Iwona Bączek 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 3/72, NIP 7561957153.
2. Administrator może przekazywać Dane osobowe osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane“) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu;
3. Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracuje w celu świadczenia usług marketingowych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń

2. Cele przetwarzania danych osobowych

1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
2. realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
3. weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego),uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług (marketing bezpośredni),
4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody
3. Prawa klienta

1. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
2. Klient ma prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) bądź ograniczenia przetwarzania danych; mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych bądź ograniczenia przetwarzania,
3. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

Postanowienia końcowe
1. Ograniczenie odpowiedzialności.

1. WebArt Iwona Bączek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności  WebArt Iwona Bączek nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia lub za szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką towarów wskazanych w Katalogu (cenniku), a kolorystyką towarów będących przedmiotem zamówienia.
2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub wydania wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.

2. Prawa autorskie.

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez WebArt Iwona Bączek towarów w materiałach reklamowych, stronie https://ofertareklamy.pl/  jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy WebArt Iwona Bączek co do jakości znakowania.
2. WebArt Iwona Bączek ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.
3. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec WebArt Iwona Bączek jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić WebArt Iwona Bączek równowartość kwot i lub innych świadczeń, jakie WebArt Iwona Bączek musiał spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez WebArt Iwona Bączekkoszty procesu.
4. Zamawiający upoważnia niniejszym WebArt Iwona Bączek do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w punkcie 13.3. powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.
5. Wszystkie przygotowane i opracowane przez WebArt Iwona Bączek projekty towarów należą do firmy WebArt Iwona Bączek i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podwykonawcom bez pisemnej zgody WebArt Iwona Bączek

3. Rozstrzyganie sporów.

1. W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.
2. W braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby WebArt Iwona Bączek

4. Zapisy końcowe.

1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Składający zamówienie w siedzibie WebArt Iwona Bączek przyjmuje powyższe ustalenia (o ile nie zostało ustalone inaczej).

Regulamin obowiązuje od 25.09.2019